Akelius Residential Property AB

villkor för webbplatserna

senaste uppdatering 2023-07-07

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av webbplatserna https://www.akelius.com, https://www.akelius-foundation.org, https://www.akelius-skog.se, https://www.akelius-technology.com ("Webbplatser") och tjänsterna som tillhandahålls av Akelius Group ("Akelius", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt eller använda webbplatserna och våra tjänster samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte komma åt eller använda webbplatserna eller våra tjänster.

1. webbplatsens innehåll

Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen är endast för allmänna informationsändamål. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående innehållets riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet. Informationen som tillhandahålls på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.

2. användning av webbplatser

Genom att använda webbplatser godkänner du

2.1 tillhandahålla korrekt och fullständig information på begäran.

2.2 följa alla tillämpliga lagar, förordningar och dessa villkor.

2.3 använda webbplatserna endast för lagliga ändamål och inte engagera dig i någon aktivitet som kan skada, störa eller störa funktionen av webbplatsen eller andra användares upplevelser.

2.4 inte försöka få obehörig åtkomst till någon del av webbplatserna eller några system eller nätverk som är associerade med webbplatserna.

2.5 inte använda några automatiserade medel, inklusive bots, sökrobotar eller skrapor, för att komma åt eller interagera med webbplatserna, såvida det inte uttryckligen tillåts av oss.

3. immateriella rättigheter

3.1. Vi äger eller licensierar alla immateriella rättigheter på webbplatserna och material som publiceras där och är ägare till alla immateriella rättigheter som härrör från eller i samband med tillhandahållandet av tjänsterna.

Dessa verk är skyddade över hela världen av upphovsrättslagar och fördrag.

Alla rättigheter är förbehållna.

3.2. Du kan ladda ner och skriva ut information om uthyrningsbara objekt eller mobilapplikationer därifrån för ditt personliga bruk..

3.3. Du får inte på något sätt modifiera de utskrivna eller nedladdade kopiorna av något material i pappers- eller digitalformat, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat från den tillhörande texten.

3.4. Vår status, och våra identifierade bidragsgivares, som upphovsman till webbplatsens innehåll måste alltid erkännas.

3.5. Du får inte använda innehållet på webbplatserna för kommersiella ändamål utan att ha erhållit en licens från oss eller våra licensgivare. 

3.6. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av webbplatserna som strider mot dessa villkor, kommer din åtkomst till webbplatserna och tjänsterna att avbrytas omedelbart och du måste, på vår begäran, antingen förstöra eller returnera till oss alla kopior du har gjort.

3.7. Akelius är ett EU-registrerat varumärke som tillhör Roger Akelius i både ord- och bildformat.

4. användarvillkor

4.1. Dessa villkor, tillsammans med andra dokument som nämns där, beskriver villkoren under vilka du kan använda webbplatserna och tjänsterna.

4.2. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatserna och tjänsterna eftersom de gäller för din användning av webbplatserna och tjänsterna.

4.3. Genom att använda webbplatserna och tjänsterna bekräftar du att du godkänner och ska följa dessa villkor.

4.4. Om du inte godkänner dessa villkor kommer du inte att kunna använda webbplatserna och tjänsterna.

5. andra tillämpliga villkor

5.1. Dessa villkor gäller även för din användning av webbplatserna och tjänsterna.

5.2. Vår allmänna information om Akelius-gruppens behandling av personuppgifter innehåller de villkor under vilka vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss.

5.3. Vår cookiepolicy innehåller detaljerad information om de cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem på webbplatserna.

6. ansvarsbegränsning

6.1. Ingenting i dessa användarvillkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller andra ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

6.2. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter vi alla villkor, garantier, representationer eller andra villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, som kan gälla för webbplatserna, tjänsterna eller allt innehåll som finns där.

6.3. Med förbehåll för klausul 6.1 ska vi inte hållas ansvariga gentemot användare för någon förlust eller skada, vare sig den härrör från kontrakt, skadestånd inklusive vårdslöshet, brott mot någon rättslig förpliktelse eller annat, även om det är förutsebart, som uppstår ur eller i samband med följande

  1. användningen eller oförmågan att använda webbplatserna och/eller tjänsterna; eller
  2. användningen av tillit till innehållet på webbplatserna.

6.4. Observera att i synnerhet, med förbehåll för klausul 6.1, är vi inte ansvariga för följande

  1. förlust av vinster, intäkter, transaktioner eller intäkter
  2. avbrott i verksamheten
  3. förluster i samband med fel, utelämnanden, defekter, datavirus eller systemfel
  4. förlust av förväntad vinst
  5. förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller rykte
  6. alla indirekta skador eller följdskador eller förluster.

6.5. Om defekt digitalt innehåll som tillhandahålls av oss skadar din enhet eller digitala innehåll och orsakas av vår brist på rimlig omsorg eller förmåga, kommer vi antingen att reparera skadan eller betala dig ersättning.

6.6. Vi ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av virus, distribuerade denial-of-service-attacker eller annat tekniskt skadligt material som infekterar din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material genom din användning av webbplatserna och/ eller tjänster eller innehåll på Seb-webbplatserna eller länkade tredjepartswebbplatser. 

6.7. Vi tar inget ansvar för innehåll på tredje parts webbplatser som är länkade till webbplatserna.

Dessa länkar ska inte tolkas som en rekommendation från oss av dessa länkade webbplatser.

Vi ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av din användning av dessa länkade webbplatser.

6.8. Vi tar inget ansvar för innehåll eller bilder som användaren självständigt och frivilligt laddar upp till våra webbsidor.

Användaren uppmanas härmed också att inte ladda upp personuppgifter i någon form till webbplatserna.

Detta eftersom Akelius vill undvika att ta emot data som Akelius inte får spara enligt GDPR.

7. virus

7.1. Vi garanterar inte att webbplatserna och tjänsterna är säkra och fria från buggar eller virus.

7.2. Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattformar för att säkert komma åt webbplatserna och använda tjänsterna på ett säkert sätt.

Du bör använda ditt eget antivirusprogram.

7.3. Du får inte missbruka webbplatserna genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatserna, servern på vilken webbplatserna är lagrade eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till webbplatserna.

Du får inte attackera webbplatserna via denial-of-service-attacker eller distribuerade denial-of-service-attacker.

8. länka till webbplatserna 

8.1. Du får inte skapa länkar som föreslår någon form av anslutning, godkännande eller rekommendation från vår sida om så inte är fallet.

8.2. Du får inte skapa länkar till portalen på webbplatser som inte ägs av dig.

8.3. Webbplatserna får inte ramas in på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av webbplatserna än hemsidan. 

8.4. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande.

8.5. Om du vill använda innehåll från webbplatserna annat än det som beskrivs ovan, vänligen kontakta oss.

9. tredje parts länkar och resurser på webbplatserna

9.1. Webbplatserna kan innehålla material från tredje part.

Vi tar inget ansvar eller ansvar för riktigheten av sådant material.

9.2. Tredje part får inte länka andra webbplatser till webbplatserna utan vårt skriftliga tillstånd i förväg.

9.3. Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information.

Dessa länkar ska inte tolkas som ett godkännande av oss av dessa länkade webbplatser eller information som finns där.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

All användning av dessa webbplatser eller resurser sker uteslutande på din egen risk.

10. tillämplig lag 

Dessa villkor, deras innehåll och ursprung samt eventuella utomobligatoriska tvister eller anspråk regleras av svensk lag.

Du godtar exklusiv jurisdiktion för svensk domstol.

11. uppsägning

Akelius kan, efter eget gottfinnande, avsluta eller stänga av din åtkomst till webbplatserna, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot dessa villkor. Vid uppsägning upphör din rätt att använda webbplatserna omedelbart, och du måste upphöra med all användning av webbplatserna.

12. språk

Dessa villkor är skrivna på engelska. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningar av dessa villkor på olika språk, ska den engelska versionen ha företräde.

13. kontakt 

För frågor angående dessa Villkor, vänligen kontakta oss.